عیار طلا چیست؟( Carat gold )

عیار طلا چیست؟( Carat gold )

عیار طلا عبارت است از میران خلوص یک ماده در وزن معین. عیار به معنی میزان خلوص یک ماده در وزن معینی می باشد. برای مثال در صورتی که از ۱۰۰۰ قسمت تشکیل دهنده یک آلیاژ، مقدار ۵۰۰ قسمت ان را نوعی فلز مشخص تسکیل داده باشد، عیار آن فلز در آلیاژ را ۵۰۰ بیان می کنند. بر اساس استاندارد جهانی عیار ۲۴ خالص ترین نوع طلا می باشد. بنابراین در صورتی که طلای ۲۴…

بیشتر بخوانید