الماس دریای نور

الماس دریای نور

 تاریخچه الماس دریای نور: بر طبق افسانه های این الماس بر روی دسته شمشیر افراسیاب نصب شده بود و رستم آن را در جنگ با توران بدست آورد. این الماس در حمله امیر تیمور به غارت برده شد و بعد ها به دست محمد شاه هنر رسید. الماس دریای نور همراه با زوج دیگرش الماس دریای نور توسط نادر شاه افشار در جنگ با هند بدست آمده و در سال ۱۷۳۹ به ایران وارد گردید….

بیشتر بخوانید