تاریخچه و سیر تکاملی سنجاق سینه

تاریخچه و سیر تکاملی سنجاق سینه

تاریخچه اولین استفاده از سنجاق سینه تقریبا هم زمان با پیدایش اولین تمدن بشری باز می گردد. یکی از قدیمی ترین سنجاق سینه های یافت شده به عصر برنز، یعنی حدود ۵ هزار سال پیش مربوط می شود. بعد از گذشت سال ها به تدریج سنجاق سینه به مدال های ابتدایی( به صورت دایره و یا بیضی ) تغییر یافت. این مدال ها با استفاده از فلزات ساخته شده و دو سوراخ به منظور عبور…

بیشتر بخوانید