فاکتور ضریب شکست در سنگ های قیمتی

فاکتور ضریب شکست در سنگ های قیمتی

یکی از مشخصه های مهم سنگ های قیمتی ضریب شکست آنها می باشد. در هنگامی که نور از جهتی به جهت دیگر عبور میکند، شعاع نور در یک زاویه مشخص شکسته می شود. به همین دلیل است که تصویر نی در میان لیوان آب نیز به صورت شکسته به نظر می رسد . این پدیده به دلیل کاهش سرعت نور درآب، نسبت به هوا صورت می گیرد. هر ماده ای اعم از جواهرات و سنگ…

بیشتر بخوانید