مراکز انرژی یا چاکرا

مراکز انرژی یا چاکرا

سنگ های معدنی دارای خواص بیشماری هستند که در هنگام استفاده از آنها، به بدن انسان ساطع شده و ما را بهره مند می کنند. سنگ های معدنی باعث پرتو افکنی در بدن انسان شده و حتی امواج بسیار ضعیف آنها، برای درمان مفید هستند. مسلما مقدار انرژی ساطع شده از سنگ، نسبت مستقیمی با کیفیت و اندازه فیزیکی آن دارد. در بدن انسان، بخش هایی با نام “چاکرا” مشخص شده اند که در واقع…

بیشتر بخوانید