جدیدترین محصولات
 1. جواهربازار
 2. جادعایی

جادعایی حرز

  در حال دریافت اطلاعات محصولات
  rateraterateraterate
  حرز به معنای محافظ می‌باشد. معروف‌ترین و محبوب‌ترین حرزها : حرز چهارده معصوم و حرز امام جواد (ع) می‌باشد .
  برای نگهداری از حرز ، جادعایی‌های مختلفی استفاده می‌شود . متداول‌ترین انواع جادعایی حرز  : چرمی یا نقره یا ترکیب این دو می‌باشد.
  برای محافظت بیشتر از حرز ، بهتر است آن را داخل جادعایی نقره قرار دهید .
  برای مشاهده ارزش‌های معنوی حرز امام جواد (ع) و گوشه‌ای از تاثیرات این حرز ارزشمند ، ویدیوی زیر را مشاهده بفرمایید :
  • قیمت جادعایی حرز ؟

   قیمت جادعایی حرز هم‌اکنون در سایت جواهربازار از 42٫000 تومان  تومان تا 3٫050٫000 تومان  تومان ارائه می‌شود .
  • متن کامل حرز امام جواد ؟

    بسْم الله الرحْمن الرحیم  الْحمْد لله رب الْعالمین (تا آخر سوره )- ا لمْ تر ان الله سخر لکمْ ما فی الْارْض و الْفلْک تجْری فی الْبحْر بامْره و یمْسک السماء انْ تقع علی الْارْض إلا بإذْنه إن الله بالناس لرؤف رحیم اللهم انْت الْواحد الْملک [الدیان‏] یوْم الدین تفْعل ما تشاء بلا مغالبة و تعْطی منْ تشاء بلا من و تفْعل ما تشاء و تحْکم ما ترید و تداول الْایام بیْن الناس و ترکبهمْ طبقا عنْ طبق اسْالک باسْمک الْمکْتوب علی سرادق الْمجْد و اسْالک باسْمک الْمکْتوب علی سرادق السرائر السابق الْفائق الْحسن الْجمیل النضیر رب الْملائکة الثمانیة و الْعرْش الذی لا یتحرک و اسْالک بالْعیْن التی لا تنام و بالْحیاة التی لا تموت و بنور وجْهک الذی لا یطْفا و بالاسْم الْاکْبر الْاکْبر الْاکْبر و بالاسْم الْاعْظم الْاعْظم الْاعْظم الذی هو محیط بملکوت السماوات و بالْارْض و بالاسْم الذی اشْرقتْ به الشمْس و اضاء به الْقمر و سجرتْ به الْبحور و نصبتْ به الْجبال و بالاسْم الذی قام به الْعرْش و الْکرْسی و باسْمک الْمکْتوب علی سرادق الْعرْش و باسْمک الْمکْتوب علی سرادق الْعظمة و باسْمک الْمکْتوب علی سرادق الْبهاء و باسْمک الْمکْتوب علی سرادق الْقدْرة و باسْمک الْعزیز و باسْمائک الْمقدسات الْمکرمات الْمخْزونات فی علْم الْغیْب عنْدک و اسْالک منْ خیْرک خیْرا مما ارْجو و اعوذ بعزتک و قدْرتک منْ شر ما اخاف و احْذر و ما لا احْذر یا صاحب محمد یوْم حنیْن و یا صاحب علی یوْم صفین انْت یا رب‏ مبیر الْجبارین و قاصم الْمتکبرین. اسْالک بحق طه و یس و الْقرْآن الْعظیم و الْفرْقان الْحکیم انْ تصلی علی محمد و آل محمد و انْ تشد به عضد صاحب هذا الْعقْد و ادْرا بک فی نحْر کل جبار عنید و کل شیْطان مرید و عدو شدید و عدو منْکر الْاخْلاق و اجْعلْه ممنْ اسْلم إلیْک نفْسه و فوض إلیْک امْره و الْجا إلیْک ظهْره اللهم بحق هذه الْاسْماء التی ذکرْتها و قراْتها و انْت اعْرف بحقها منی و اسْالک یا ذا الْمن الْعظیم و الْجود الْکریم ولی الدعوات الْمسْتجابات و الْکلمات التامات و الْاسْماء النافذات و اسْالک یا نور النهار و یا نور اللیْل و یا نور السماء و الْارْض و نور النور و نورا یضی‏ء به کل نور یا عالم الْخفیات کلها فی الْبر و الْبحْر و الْارْض و السماء و الْجبال و اسْالک یا منْ لا یفْنی و لا یبید و لا یزول و لا له شیْ‏ء موْصوف و لا إلیْه حد منْسوب و لا معه إله و لا إله سواه و لا له فی ملْکه شریک و لا تضاف الْعزة إلا إلیْه لمْ یزلْ بالْعلوم عالما و علی الْعلوم واقفا و للْامور ناظما و بالْکیْنونیة عالما و للتدْبیر محْکما و بالْخلْق بصیرا و بالْامور خبیرا انْت الذی خشعتْ لک الْاصْوات و ضلتْ فیک الْاحْلام و ضاقتْ دونک الْاسْباب و ملا کل شیْ‏ء نورک و وجل کل شیْ‏ء منْک و هرب کل شیْ‏ء إلیْک و توکل کل شیْ‏ء علیْک و انْت الرفیع فی جلالک و انْت الْبهی فی جمالک و انْت الْعظیم فی قدْرتک و انْت الذی لا یدْرکک شیْ‏ء و انْت الْعلی الْکبیر الْعظیم مجیب الدعوات قاضی الْحاجات مفرج الْکربات ولی النعمات یا منْ هو فی علوه دان و فی دنوه عال و فی إشْراقه منیر و فی سلْطانه قوی و فی ملْکه عزیز صل علی محمد و آل محمد و احْرسْ صاحب هذا الْعقْد و هذا الْحرْز و هذا الْکتاب بعیْنک التی لا تنام و اکْنفْه برکْنک الذی لا یرام و ارْحمْه بقدْرتک علیْه فإنه مرْزوقک بسْم الله الرحْمن الرحیم بسْم الله و بالله الذی لا صاحبة له و لا ولد بسْم الله قوی الشاْن عظیم الْبرْهان شدید السلْطان ما شاء الله کان و ما لمْ یشاْ لمْ یکنْ اشْهد ان نوحا رسول الله و ان إبْراهیم خلیل الله و ان موسی کلیم الله و نجیه و ان عیسی ابْن مرْیم صلوات الله علیْه و علیْهمْ اجْمعین کلمته و روحه و ان محمدا صلی الله علیْه و آله خاتم النبیین لا نبی بعْده و اسْالک بحق الساعة التی یؤْتی فیها بإبْلیس اللعین یوْم الْقیامة و یقول اللعین فی تلْک الساعة و الله ما انا إلا مهیج مردة الله نور السماوات و الْارْض و هو الْقاهروهوالقادروهوالظاهر و هو الْغالب له الْقدْرة السابقة و هو الْحکیم الْخبیر
   اللهم و اسْالک بحق هذه الْاسْماء کلها و صفاتهاوصورتها و (صورها) و هی  :
   حرز کامل
    سبْحان الذی خلق الْعرْش و الْکرْسی و اسْتوی علیْه اسْالک انْ تصْرف عنْ صاحب کتابی هذا کل سوء و محْذور فهو عبْدک و ابْن عبْدک و ابْن امتک‏ و انْت موْلاه فقه اللهم یا رب الْاسْواء کلها و اقْمعْ عنْه ابْصار الظالمین و الْسنة الْمعاندین و الْمریدین له بالسوء و الضر و ادْفعْ عنْه کل محْذور و مخوف و ای عبْد منْ عبیدک اوْ امة منْ إمائک اوْ سلْطان مارد اوْ شیْطان اوْ شیْطانة اوْ جنی اوْ جنیة اوْ غول اوْ غولة اراد صاحب کتابی هذا بظلْم اوْ ضر اوْ مکْر اوْ مکْروه اوْ کیْد اوْ خدیعة اوْ نکایة اوْ سعایة اوْ فساد اوْ غرق او اصْطلام اوْ عطب اوْ مغالبة اوْ غدْر اوْ قهْر اوْ هتْک ستْر او اقْتدار اوْ آفة اوْ عاهة اوْ قتْل اوْ حرق او انْتقام اوْ قطْع اوْ سحْر اوْ مسْخ اوْ مرض اوْ سقْم اوْ برص اوْ جذام اوْ بؤْس اوْ فاقة اوْ سغب اوْ عطش اوْ وسْوسة اوْ نقْص فی دین اوْ معیشة فاکْفه بما شئْت و کیْف شئْت و انی شئْت إنک علی‏ کل شیْ‏ء قدیر و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجْمعین و سلم تسْلیما کثیرا و لا حوْل و لا قوة إلا بالله الْعلی الْعظیم و الْحمْد لله رب الْعالمین.

    
  • متن کوتاه حرز امام جواد ؟

   یانور یابرهان یامبین یامنیر یارب‌ اکْفنی‌الشرور و آفات‌الدهور و اسالک‌النجاه یوم ینفخ فی‌الصور
   ترجمه‌ی متن کوتاه حرز امام جواد به این صورت می‌باشد :
   ای نور و روشنایی ای دلیل و برهان و ای روشنگر و آشکار کننده ، ای پرتو افشان ای پروردگار من بدی ها و آسیب های روزگار را از من کفایت فرما و از تو می‌خواهم، نجات روزی را که در آن روز ، در صور دمیده می‌شود.
  • حرز امام جواد روی پوست آهو ؟

   طبق اسناد مذهبی ، حرز امام جواد روی پوست اهو نوشت و همراه داشت . نوشتن حرز آداب به خصوصی دارد . فروشگاه جواهربازار با اساتید مذهبی ، متدین و آگاه در زمینه‌ی آداب و تهیه‌ی پوست آهوی اصل ، حرز امام جواد بر روی پوست آهو را با نازل‌ترین قیمت تهیه کرده است. پوست 
  عکس جادعایی حرز
  خرید ، قیمت و خواص جادعایی حرز اصل ⭕ (تخفیف ویژه امروز 27 خرداد)

  نظرات مشتریان جواهربازار

  آواتار
  علی اصغر توسلی (خراسان شمالی / شیروان)
  1403/3/10
  آواتار
  محمود برامکی (بوشهر / برازجان) خریدار این محصول
  1403/3/17
  آواتار
  افشین یاسمی (تهران / بهارستان)
  1403/2/19
  آواتار
  مینو شیخ محمدی (تهران / تهران)
  1403/2/19
  کیف گردنی واقعا لازمه چه خوب که موجود دارین
  آواتار
  مهمان
  1403/3/9
  آواتار
  حمیدرضا دهقانی (یزد / یزد) خریدار این محصول
  1403/3/8
  سلام هم بسته بندی عالی بود هم سریع ارسال شد ،مرسی
  آواتار
  محمدجواد رضائی (فارس / کارزین) خریدار این محصول
  1403/3/5
  سلام، ممنون از غرفه دار عزیز، به موقع به دستم رسید، ازنظر کیفیت عالی بود
  آواتار
  حسین عبدی (تهران / تهران)
  1403/2/13
  آواتار
  حمید رضا یزدانی (البرز / فردیس) خریدار این محصول
  1403/2/31
  اینهم حدود یک سانت جاش رو بزرگتر بگیرید برای گذاشتن نگین های دیگه عالی میشه.
  آواتار
  زهرا طالبی (ایلام / دره شهر)
  1403/2/6