جدیدترین محصولات

حرز امام جواد

  rateraterateraterate
  حرز امام جواد در اسناد مختلف مذهبی ، تایید و تاکید شده است . از جمله اساتید فقهی که تاکید بسیار زیادی بر استفاده از حرز امام جواد (ع) داشتند ، می‌توان از آیت الله بهجت نام برد . ایشان به صورت مستقیم از حرز امام جواد برای رفع مشکلات یاد کرده‌اند . از جمله :
  • دفع طلسم و سحر انرژی منفی.
  • محافظ در مقابل چشم زخم.
  • دفع آزار شیاطین و اجنه.
  • محافظ در مقابل بلایا.
  • برطرف شدن خواب‌های پریشان.
  • بهبود روابط زوجین.
  • دفع حسادت.
  • محافظ در سفر.

  نوشتن حرز امام جواد ،آداب به خصوصی دارد . در روایات آمده حرز را بر روی پوست آهو بنویسید و این پوست را همیشه به همراه داشته باشید .
  پوست آهو ضخیم است و مناسب قلم نیست . بنابراین ابتدا پوست را ساعتها سنباده می‌زنند تا نازک و آماده شود . سپس با رعایت یک‌سری آداب از جمله : خواندن نماز مخصوص ؛ حرز را بر روی پوست مکتوب می‌کنند .
  البته بد نیست بدانید در بازار پوست های تقلبی و ساختنی نیز به اسم پوست آهو کاربرد دارد . بنابراین تهیه‌ی حرز می‌بایست از فروشگاه و فروشنده‌ی قابل اعتماد انجام شود .

  • حرز حتما باید روی پوست نوشته شود ؟

   طبق سندهای مذهبی ، آمده که روی پوست آهو نوشته شود . اما اگر دسترسی یا امکان تهیه ندارید ، می‌توانید روی کاغذ یا پارچه بنویسید و همراه خود داشته باشید . همراه داشتن حرز روی کاغذ یا پارچه نیز قطعا مفید می‌باشد.
  • قیمت حرز امام جواد ؟

   قیمت حرز امام جواد هم‌اکنون در سایت جواهربازار از 37٫000 تومان  تومان تا 2٫400٫000 تومان  تومان ارائه می‌شود . عنایت داشته باشید نمونه‌های گران‌تر ، دارای جادعایی نقره ، کیف چرمی و ... نیز می‌باشند.
  •  بسْم الله الرحْمن الرحیم  الْحمْد لله رب الْعالمین (تا آخر سوره )- ا لمْ تر ان الله سخر لکمْ ما فی الْارْض و الْفلْک تجْری فی الْبحْر بامْره و یمْسک السماء انْ تقع علی الْارْض إلا بإذْنه إن الله بالناس لرؤف رحیم اللهم انْت الْواحد الْملک [الدیان‏] یوْم الدین تفْعل ما تشاء بلا مغالبة و تعْطی منْ تشاء بلا من و تفْعل ما تشاء و تحْکم ما ترید و تداول الْایام بیْن الناس و ترکبهمْ طبقا عنْ طبق اسْالک باسْمک الْمکْتوب علی سرادق الْمجْد و اسْالک باسْمک الْمکْتوب علی سرادق السرائر السابق الْفائق الْحسن الْجمیل النضیر رب الْملائکة الثمانیة و الْعرْش الذی لا یتحرک و اسْالک بالْعیْن التی لا تنام و بالْحیاة التی لا تموت و بنور وجْهک الذی لا یطْفا و بالاسْم الْاکْبر الْاکْبر الْاکْبر و بالاسْم الْاعْظم الْاعْظم الْاعْظم الذی هو محیط بملکوت السماوات و بالْارْض و بالاسْم الذی اشْرقتْ به الشمْس و اضاء به الْقمر و سجرتْ به الْبحور و نصبتْ به الْجبال و بالاسْم الذی قام به الْعرْش و الْکرْسی و باسْمک الْمکْتوب علی سرادق الْعرْش و باسْمک الْمکْتوب علی سرادق الْعظمة و باسْمک الْمکْتوب علی سرادق الْبهاء و باسْمک الْمکْتوب علی سرادق الْقدْرة و باسْمک الْعزیز و باسْمائک الْمقدسات الْمکرمات الْمخْزونات فی علْم الْغیْب عنْدک و اسْالک منْ خیْرک خیْرا مما ارْجو و اعوذ بعزتک و قدْرتک منْ شر ما اخاف و احْذر و ما لا احْذر یا صاحب محمد یوْم حنیْن و یا صاحب علی یوْم صفین انْت یا رب‏ مبیر الْجبارین و قاصم الْمتکبرین. اسْالک بحق طه و یس و الْقرْآن الْعظیم و الْفرْقان الْحکیم انْ تصلی علی محمد و آل محمد و انْ تشد به عضد صاحب هذا الْعقْد و ادْرا بک فی نحْر کل جبار عنید و کل شیْطان مرید و عدو شدید و عدو منْکر الْاخْلاق و اجْعلْه ممنْ اسْلم إلیْک نفْسه و فوض إلیْک امْره و الْجا إلیْک ظهْره اللهم بحق هذه الْاسْماء التی ذکرْتها و قراْتها و انْت اعْرف بحقها منی و اسْالک یا ذا الْمن الْعظیم و الْجود الْکریم ولی الدعوات الْمسْتجابات و الْکلمات التامات و الْاسْماء النافذات و اسْالک یا نور النهار و یا نور اللیْل و یا نور السماء و الْارْض و نور النور و نورا یضی‏ء به کل نور یا عالم الْخفیات کلها فی الْبر و الْبحْر و الْارْض و السماء و الْجبال و اسْالک یا منْ لا یفْنی و لا یبید و لا یزول و لا له شیْ‏ء موْصوف و لا إلیْه حد منْسوب و لا معه إله و لا إله سواه و لا له فی ملْکه شریک و لا تضاف الْعزة إلا إلیْه لمْ یزلْ بالْعلوم عالما و علی الْعلوم واقفا و للْامور ناظما و بالْکیْنونیة عالما و للتدْبیر محْکما و بالْخلْق بصیرا و بالْامور خبیرا انْت الذی خشعتْ لک الْاصْوات و ضلتْ فیک الْاحْلام و ضاقتْ دونک الْاسْباب و ملا کل شیْ‏ء نورک و وجل کل شیْ‏ء منْک و هرب کل شیْ‏ء إلیْک و توکل کل شیْ‏ء علیْک و انْت الرفیع فی جلالک و انْت الْبهی فی جمالک و انْت الْعظیم فی قدْرتک و انْت الذی لا یدْرکک شیْ‏ء و انْت الْعلی الْکبیر الْعظیم مجیب الدعوات قاضی الْحاجات مفرج الْکربات ولی النعمات یا منْ هو فی علوه دان و فی دنوه عال و فی إشْراقه منیر و فی سلْطانه قوی و فی ملْکه عزیز صل علی محمد و آل محمد و احْرسْ صاحب هذا الْعقْد و هذا الْحرْز و هذا الْکتاب بعیْنک التی لا تنام و اکْنفْه برکْنک الذی لا یرام و ارْحمْه بقدْرتک علیْه فإنه مرْزوقک بسْم الله الرحْمن الرحیم بسْم الله و بالله الذی لا صاحبة له و لا ولد بسْم الله قوی الشاْن عظیم الْبرْهان شدید السلْطان ما شاء الله کان و ما لمْ یشاْ لمْ یکنْ اشْهد ان نوحا رسول الله و ان إبْراهیم خلیل الله و ان موسی کلیم الله و نجیه و ان عیسی ابْن مرْیم صلوات الله علیْه و علیْهمْ اجْمعین کلمته و روحه و ان محمدا صلی الله علیْه و آله خاتم النبیین لا نبی بعْده و اسْالک بحق الساعة التی یؤْتی فیها بإبْلیس اللعین یوْم الْقیامة و یقول اللعین فی تلْک الساعة و الله ما انا إلا مهیج مردة الله نور السماوات و الْارْض و هو الْقاهروهوالقادروهوالظاهر و هو الْغالب له الْقدْرة السابقة و هو الْحکیم الْخبیر
   اللهم و اسْالک بحق هذه الْاسْماء کلها و صفاتهاوصورتها و (صورها) و هی  :
   حرز کامل
    سبْحان الذی خلق الْعرْش و الْکرْسی و اسْتوی علیْه اسْالک انْ تصْرف عنْ صاحب کتابی هذا کل سوء و محْذور فهو عبْدک و ابْن عبْدک و ابْن امتک‏ و انْت موْلاه فقه اللهم یا رب الْاسْواء کلها و اقْمعْ عنْه ابْصار الظالمین و الْسنة الْمعاندین و الْمریدین له بالسوء و الضر و ادْفعْ عنْه کل محْذور و مخوف و ای عبْد منْ عبیدک اوْ امة منْ إمائک اوْ سلْطان مارد اوْ شیْطان اوْ شیْطانة اوْ جنی اوْ جنیة اوْ غول اوْ غولة اراد صاحب کتابی هذا بظلْم اوْ ضر اوْ مکْر اوْ مکْروه اوْ کیْد اوْ خدیعة اوْ نکایة اوْ سعایة اوْ فساد اوْ غرق او اصْطلام اوْ عطب اوْ مغالبة اوْ غدْر اوْ قهْر اوْ هتْک ستْر او اقْتدار اوْ آفة اوْ عاهة اوْ قتْل اوْ حرق او انْتقام اوْ قطْع اوْ سحْر اوْ مسْخ اوْ مرض اوْ سقْم اوْ برص اوْ جذام اوْ بؤْس اوْ فاقة اوْ سغب اوْ عطش اوْ وسْوسة اوْ نقْص فی دین اوْ معیشة فاکْفه بما شئْت و کیْف شئْت و انی شئْت إنک علی‏ کل شیْ‏ء قدیر و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجْمعین و سلم تسْلیما کثیرا و لا حوْل و لا قوة إلا بالله الْعلی الْعظیم و الْحمْد لله رب الْعالمین.

    
  • آیا حرز امام جواد برای دفع طلسم و سحر و دعاهایی که دیگران می‌گیرند مفید است؟

   بله ، طبق سند معتبری از آیت الله بهجت ، همراه داشتن حرز امام جواد برای دفع طلسم ، سحر و ... مفید است .
  • متن کوتاه حرز امام جواد ؟

   در حرز کوتاه امام جواد آمده است :
   یانور یابرهان یامبین یامنیر یارب‌ اکْفنی‌الشرور و آفات‌الدهور و اسالک‌النجاه یوم ینفخ فی‌الصور
   ترجمه‌ی متن به این صورت می‌باشد :
   ای نور و روشنایی ، ای دلیل و برهان ، و ای روشنگر و آشکار کننده ، ای پرتو افشان ، ای پروردگار من بدی ها و آسیب های روزگار را از من کفایت فرما و از تو می‌خواهم ، نجات روزی را که در آن روز ، در صور دمیده می‌شود.
  • حرز امام جواد دفع چشم زخم ؟

   پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده اند که : « چشم زخم میتواند مرد را در قبر، قرار دهد وشتر را در دیگ.» 

   طبق اسناد مذهبی ، حرز امام جواد محافظ بسیار مناسبی برای دفع چشم زخم می‌باشد.

  تصویر عکس خرید ، قیمت و خواص حرز امام جواد اصل
  خرید ، قیمت و خواص حرز امام جواد اصل
  سبد خریدثبت سفارشE